لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

پيرايش غلوّ موجود در مذهب شيعه

نويسنده در صفحه 65 به نام افرادي اشاره مي‌كند كه به پيرايش غلوّ موجود در مذهب شيعه پرداخته‌اند. نويسنده اعتراض مي‌كند كه چرا با مرجعيت برخي از اينان مخالفند؟
پاسخ
نويسنده گمان كرده است كه شيعه بايد هر اعتراضي را بپذيرد و هر عقيده‌اي كه مخالف پيدا مي‌كند، باطل مي‌شود غافل از آنكه مكتب شيعه، مكتب حق و داراي آزادي علمي است و عقايد خويش را با دليل در معرض انديشمندان قرار مي‌دهد. ولي اين به معناي پذيرش سخن نادرست هر مدّعي نيست. 

کلید واژگان: