لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

دليل اعتبار سخن افراد

جعفر، برادر [امام] حسن عسكري[ عليه السلام ] مي‌گويد: «برادرش فرزندي نداشته است». شيعه سخن او را قبول نمي‌كند چون او را معصوم نمي‌داند، اما سخن عثمان بن سعيد كه مي‌گويد حسن فرزندي داشته است را قبول مي‌كنند در حالي كه عثمان بن سعيد نيز معصوم نيست، اين تناقض‌گويي چه توجيهي دارد؟
پاسخ
1. شيعه سخن جعفر، برادر امام حسن عسكري عليه السلام  را نه به اين خاطر كه معصوم نبود، بلكه به‌خاطر دروغگو بودنش رد مي‌كند؛ زيرا وي براي مال دنيا و ارث بردن از برادرش منكر وجود برادرزاده‌اش شد.
2. عثمان بن سعيد، تنها گواه وجود فرزند امام حسن عسكري عليه السلام  نيست، بلكه
يكي از گواهان است. و افراد مورد اعتماد ديگري هم بودند كه به وجود فرزند امام عسكري عليه السلام  گواهي داده‌اند. در اين‌باره در پاسخ پرسش 144 نيز بحث كرده‌ايم.

کلید واژگان: