لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

صحابه و نقل حديث از پيامبر صلي الله عليه و آله

علم و دانش (سنت و احاديث) پيامبر به دست كساني غير از علي[ عليه السلام ] به بعضي جاها رسيده است. بيشتر كساني هم كه احاديث پيامبر صلي الله عليه و آله  را به ديگران رسانده‌اند، از اهل بيت[:] نبوده‌اند... پس كجاست ادعاي شيعه كه مي‌گويد: احاديث پيامبر صلي الله عليه و آله  را جز علي[ عليه السلام ] و يا مردي از اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله  نقل نمي‌كند؟
پاسخ
اين ادعاي درستي نيست؛ زيرا كه، شيعه بسياري از روايت‌هاي رسول خدا صلي الله عليه و آله  را از بعضي صحابي بزرگوار آن حضرت مانند عمار، سلمان، اباذر، ابن عباس و.. نقل مي‌كند. اما اگر گفتار هر فردي از صحابي و غير آنها، با گفتار علي عليه السلام  و ساير امامان اهل بيت: تعارض پيدا كند، شيعه روايت مورد تأييد امامان را مي‌پذيرد؛ زيرا در دوران منع از نوشتن حديث توسط خلفا، احاديث فراواني جعل شد و به پيامبر صلي الله عليه و آله  و اصحاب او نسبت داده شد و چون بنابر فرموده رسول خدا صلي الله عليه و آله ، اهل بيت معيار جلوگيري از لغزش و گمراهي‌اند شيعه به اين معيار رجوع مي‌كند.

کلید واژگان: