لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

جايگاه امامان در نقل روايات

شيعيان ادعا مي‌كنند فقط به احاديث صحيح كه از اهل بيت[:] به آنها رسيده است، اعتماد مي‌كنند. آنها با اين سخن مردم را فريب مي‌دهند؛ زيرا آنان هر يك از ائمه را مانند پيامبر صلي الله عليه و آله  مي‌شمارند كه از نزد خود سخن نمي‌گويند و گفتارشان همانند سخن خدا و پيامبر است. بنابراين، در كتاب‌هايشان گفته‌هاي پيامبر[ صلي الله عليه و آله ] كمتر يافت مي‌شود و به سخنان ائمه‌شان بسنده مي‌كنند، حتي اين سخن هم درست نيست كه آنها فقط به آنچه از اهل بيت[:] روايت شده است اعتماد مي‌كنند، زيرا فرزندان حسن[ عليه السلام ] را از اهل بيت[:] نمي‌دانند.
پاسخ
1. در اين‌باره در پاسخ پرسش 125، تحت عنوان وحي بحث كرديم.
2. شيعيان، امامان: را از كساني مي‌دانند كه خداوند در قرآن از آنها همچون صاحبان علم راسخ ياد كرده است. بنابراين، ميان سخن خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله  و امامان تفاوتي نيست؛ زيرا امامان سخن رسول خدا صلي الله عليه و آله  و رسول خدا، سخن خدا را بر زبان جاري مي‌كند. همه امامان هم فرموده‌اند كه گفته‌هايشان، همان سخنان رسول خداست.
 عليها السلام . شيعه، امامان: را شاگردان رسول خدا صلي الله عليه و آله  مي‌داند كه ايشان آنها را با علم خدادادي، به همه امور و علوم لازم عالِم گردانده است اما نه از طريق علوم اكتسابي.
4. از ديدگاه شيعيان، اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله  عبارت‌اند از: علي عليه السلام  و فاطمه عليها السلام  و يازده فرزند ايشان كه نام‌هايشان در كتب شيعه مشخص است. ملاك اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله  بودن، نسب نيست كه مي‌گوييد فرزندان حسن عليه السلام  را به حساب نمي‌آورند.

کلید واژگان: