لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

شيعه و نپذيرفتن امامت زيد بن علي

سر زند كه صدق و راستي او ثابت شود به امامت مي‌پذيرند، اما وقتي زيد بن علي ادعاي امامت كرد، شيعيان او را نپذيرفتند، اما امامت مهدي غايب[[] را پذيرفتند.
پاسخ
امامت امامان شيعه قانون و قاعدة خاص خود را دارد. آنان از طرف خدا برگزيده شده و رسول خدا صلي الله عليه و آله  آنان را با نام و مشخصات معرفي كرده است و هر امامي نيز، امام پس از خود را با نام و يا با نشانه‌هايي معرفي مي‌نمايد و... . شيعه هم فقط آنها را مي‌پذيرد و جز اين افراد هر كه باشد و هر كاري انجام دهد، به امامت شناخته نمي‌شود.

کلید واژگان: