لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

دليل ولايت علي عليه السلام

از جمله ادله شيعه براي اثبات حقانيت علي[ عليه السلام ] در خلافت پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله  اين است كه پيامبر در غزوه «تبوك» علي[ عليه السلام ] را به جانشيني خود در مدينه گماشت و حديث «منزلت» را در بيان مقام علي[ عليه السلام ] بر زبان راند.
اگر سخن آنها درست است، چرا كساني كه پيامبر در ديگر غزوات جانشين خود در مدينه مي‌كرد را خليفه نمي‌دانند؟
پاسخ
صرف جانشين بودن در مدينه در غياب رسول خدا صلي الله عليه و آله  دليل حقانيت خلافت علي عليه السلام  نيست تا شامل ساير جانشينان رسول خدا صلي الله عليه و آله  در مدينه نيز بشود. بلكه دليل حقانيت علي عليه السلام  بر خلافت، حديث منزلت است. رسول خدا صلي الله عليه و آله  اين حديث را در مورد هيچ‌كس بيان نكرد بلكه فقط براي مقام علي عليه السلام  بيان فرمود و غالب منابع اهل سنت نيز آن را نقل كرده‌اند.
افزون بر اين، جانشيني علي عليه السلام  در غزوه «تبوك» و حديث «منزلت»، يكي از ده‌ها دليلي است كه بر جانشيني علي عليه السلام  پس از رسول خدا دلالت مي‌كند.

کلید واژگان: