لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

صحابه و گسترش اسلام

اگر آنچنان كه شيعيان ادعا مي‌كنند، منافقان و مرتدان در ميان اصحاب بسيار
بودند، چگونه اسلام گسترش يافت و فارس و روم سقوط كرد و بيت المقدس فتح شد؟
پاسخ
1. پاسخ اين پرسش در پاسخ شماره 1 صلي الله عليه و آله  آمده است:
2. چنان‌كه گذشت، فتوحات دليل بر حقانيت يا خلوص ايمان نيست. بسيار بودند كساني كه مناطق وسيعي از كره زمين را تصرف كردند؛ از جمله چنگيز، اسكندر مقدوني، هيتلر و... . آيا مي‌توان فتوحات آنها را دليل حقانيّت آنان دانست؟
 عليها السلام . اين فتوحات به‌وسيله شمار اندكي كه حق اهل بيت: را رعايت نكردند به‌دست نيامد، بلكه مسلمانان جان بركف بودند كه اسلام را گسترش دادند.
5. گاهي خداوند اراده خود را با دست دشمنانش عملي مي‌نمايد؛ چنان‌كه حضرت موسي عليه السلام  را در دامن فرعون پروراند. آيا كسي مي‌تواند بگويد: چگونه فرعون دشمن خدا بود، در حالي كه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله  در دامن او پرورش يافت؟

کلید واژگان: