لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

رفتار عايشه پس از پيامبر صلي الله عليه و آله

شيعيان ذيل آيه 10 سوره «ممتحنه» مي‌گويند هر كس زن كافري داشت، اسلام را به او عرضه كند، اگر پذيرفت، زن اوست و اگر نه بايد از او جدا شود.
اگر آنچنان كه شيعيان مي‌گويند عايشه، كافر و مرتد بود، رسول خدا صلي الله عليه و آله  مي‌بايست او را طلاق مي‌داد و اگر بگويند: پيامبر صلي الله عليه و آله  از كفر و ارتداد او بي‌خبر بود، مي‌گوييم: چگونه است كه شيعه از اين موضوع آگاه است، اما پيامبر صلي الله عليه و آله  از آن مطلع نبوده؟
پاسخ
براي پاسخ تفصيلي اين پرسش به پاسخ پرسش 11 عليه السلام  مراجعه شود.
1. بحث كفر و اسلام بعضي اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  در مباحث پيشين توضيح داده شد. نكات زير نيز بايد در پاسخ به پرسش فوق مورد توجه قرار گيرد.
2. كفر داراي مراتبي است؛
 عليها السلام . مراتب ايمان و اسلام تفاوت دارد؛
4. ارتداد داراي مراتبي است؛
5. كفر ظاهري با كفر باطني، در احكام شرعي متفاوت است.
درباره برخي از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  بحث نفاق و ارتداد مطرح است؛ يعني تظاهر به اسلام و يا برگشتن عده‌اي از اسلام پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله . در اين صورت كافر بودن همسر رسول خدا صلي الله عليه و آله  با بحث ارتداد، اينجا موضوعيت ندارد.
از طرفي منابع اهل سنت نقل كرده‌اند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله  به علي عليه السلام  فرمود:«لايُحِبُّكَ اِلّا مُؤمِنٌ وَلا يُبغِضُكَ اِلّا مُنافِقٌ»؛«تو را دوست نمي‌دارد مگر مؤمن و دشمن نمي‌دارد مگر منافق». آيا جنگ جمل كه فرماندهي آن را عايشه برعهده داشت و نهايت تلاش خود را براي نابودي علي عليه السلام  به كار برد، بغض بر علي عليه السلام  نبود؟
بنابراين اگر ارتداد عايشه مطرح باشد، اين ارتداد پس از پيامبر صلي الله عليه و آله  بود؛ چراكه دشمني با علي عليه السلام  موجب انحراف عايشه از دستور خدا و رسول خدا صلي الله عليه و آله  شد. پس اين پرسش شما از اساس بي‌پايه است.

کلید واژگان: