لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

پيامبر صلي الله عليه و آله و واگذاري مسئوليت به خلفا

اگر به شما گفته شود: مردي مؤمن و صالح، سرپرست مردماني بود كه بعضي منافق و بعضي صالح بودند، امّا اين رهبر با اينكه منافقان را مي‌شناخت، از افراد صالح دوري ‌كرد و پست‌هاي مهم و فرماندهي را به آنها واگذاشت و آنها را در زمان حيات خود، رئيس و سرور مردم قرار داد و…، درباره اين فرد چه مي‌انديشيد؟ شيعه در مورد پيامبر صلي الله عليه و آله  اين‌گونه عقيده‌اي دارد!
پاسخ
شما با اين مثال مي‌خواهيد بگوييد: شيعيان ابوبكر و عمر را منافق مي‌دانند، ولي رسول خدا صلي الله عليه و آله  پست‌هاي مهم را به آنها داده و آنها را سرور مردم كرده است و... .
رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله  هيچ مقام و مسئوليتي را چه مهم و چه پيش پا افتاده، به ابوبكر و عمر واگذار نكرد. در هيچ يك از منابع اهل سنت نيز از اينكه رسول خدا صلي الله عليه و آله  مسئوليتي را به ابوبكر، عمر و عثمان داده باشد سخني نرفته است.
رسول خدا صلي الله عليه و آله  هيچ‌گاه ابوبكر، عمر و عثمان را سرور هيچ كس قرار نداده است و شما هم براي ادعاي خود، دليل مستند و حتي غيرمستندي هم ارائه نكرده‌ايد.
مي‌گوييد: «پيامبر از افراد صالح دوري مي‌گزيد». اين ادعا نيز بي‌اساس است؛ چرا كه رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله  نه از افراد صالح فاصله مي‌گرفت و نه به ابوبكر، عمر و عثمان مسئوليتي واگذاشت (پاسخ تفصيلي در پرسش  صلي الله عليه و آله 2 گذشت).

کلید واژگان: