لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

علت دفاع علي عليه السلام از عثمان

وقتي فتنه‌گران شورشي، خانه عثمان بن عفان را محاصره كردند، علي[ عليه السلام ] از عثمان دفاع كرد و فرزندانش حسن و حسين[ عليهما السلام ] و برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را فرستاد تا از او دفاع كنند...، پس درمي‌يابيم كه علي[ عليه السلام ] و عثمان با هم دوست بودند.
پاسخ
اگر قبول داريد كه علي عليه السلام  از عثمان دفاع كرده، چرا از خود نمي‌پرسيد كه:
1. چرا عايشه، طلحه و زبير به بهانه خون‌خواهي عثمان، با علي عليه السلام  درافتادند؟ چرا كار آنها را محكوم نمي‌كنيد؟
2. چرا معاويه به بهانه خون‌خواهي عثمان، جنگ «صفين» را بر علي عليه السلام  تحميل كرد؟ چرا معاويه را محكوم نمي‌كنيد؟
اين نهايت بي‌انصافي است كه هم، قبول داريد علي عليه السلام  در قتل عثمان شريك نبود، بلكه از عثمان دفاع هم كرد و هم كساني را كه به بهانه خون‌خواهي عثمان جنگ‌هاي خونيني را بر علي عليه السلام  تحميل كردند، گرامي مي‌داريد و آنان را اهل بهشت مي‌دانيد، ولي شيعه را به دليل مخالفت با آنها دشمن مي‌داريد.
گذشته از اينها، دفاع علي عليه السلام ، نه به سبب دوستي با عثمان و نه در تأييد عملكرد عثمان بود، بلكه:
1. راه‌حل هر اختلافي كشتن مخالف نيست. هر چند علي عليه السلام  با عثمان مخالف بود، اما با كشته‌شدن عثمان نيز مخالف بود و مي‌خواست اختلاف ميان مردم و عثمان با مسالمت پايان گيرد.
2. عثمان گرچه يك شخص بود، اما خليفه مسلمانان بود و جايگاه محترمي داشت. علي عليه السلام  نه براي شخص عثمان، بلكه براي جايگاه او حرمت قائل بود.

کلید واژگان: