لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

تعدد فرق در مذاهب مختلف

شيعيان به فرقه‌ها و گروه‌هاي متعددي تقسيم مي‌شوند و به شدت با يكديگر مخالف‌اند، هر فرقه‌اي فرقه ديگر را كافر مي‌داند، مانند گروه‌هاي شيخيه، كشفيه، كريمخانيه، قرتيه، بهايي و... .
پاسخ
اگر پديد آمدن فرقه انحرافي دليل بر باطل بودن مذهبي باشد، اين اصل درباره فرقه‌هاي ديگر اسلامي نيز صادق است؛ زيرا در مذهب حنبلي كه وهابيان خود را پيرو آن مي‌دانند نيز فرقه‌هاي متعددي پديد آمده‌اند مانند: فرقه بربهاريه، پيروان ابومحمد حسن بن علي بن خلف، پيروان ابن‌تيميه در قرن هشتم و فرقه ساختگي وهابيت با تمام انشعاباتش كه به نام‌هاي القاعده، طالبان و سلفي و... در كشورهاي اسلامي به تفرقه بين مسلمانان مي‌پردازد، بايد بهترين دليل بر بطلان اين مذهب و فرقه باشد.
به همين قياس، آنچه نويسنده در اين شبهه مطرح نموده، انشعابات يك فرقه انحرافي به نام بابيت و بهائيت است كه در ميان پيروان مذهب شيعه به نام فرقه ضاله معروف بوده و جايگاهي در ميان آنان ندارد و همانند فرقه وهابيت با انشعابات آن است كه در ميان اهل سنت به عنوان فرقه ضاله معروف بوده و جايگاهي در ميان مسلمانان ندارد.

کلید واژگان: