لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

رابطه شيعه با يهوديان و مسيحيان

تاريخ مي‌گويد كه شيعه همواره ياور دشمنان اسلام از قبيل يهوديان و نصاري و مشركان بوده‌اند. آنها با مغول‌ها همكاري كردند، بغداد سقوط كرد، نصاري را كمك كردند قدس از مسلمانان گرفته شد... . آيا مسلمان واقعي چنين مي‌كند؟
پاسخ
هيچ منبع تاريخي نمي‌تواند ادعاي شما را ثابت كند.
شيعيان در زمان مغول‌ها و جنگ‌هاي صليبي‌ حكومت و قدرتي نداشتند تا بتوانند به آنها كمك كنند، بلكه در آن زمان رعاياي مظلومي زير سلطه و ستم حاكمان بودند كه حتي انسجام و قدرت نظامي هم نداشتند اگر با صرف اتهام بشود چيزي را ثابت كرد مي‌توان ادعا نمود كه مغول‌ها ايران را با كمك شما ساقط كرده باشند! اگر اين ادعا عليه شيعه درست باشد مغولان، چين و هند و كشورهاي خاور دور و... را با كمك چه كساني تصرف كردند؟
آيا بغداد قوي‌تر از چين بود كه مغولان توانستند چين را تصرف كنند اما نتوانستند بغداد را بدون كمك شيعيان تصرف كنند؟
امروز همه دنيا مشاهده مي‌كند كه شيعيان جنوب لبنان چگونه با يهود صهيونيسم مردانه مي‌جنگند و آنها را عقب مي‌رانند و در اين ميان حاكمان كشورهاي غيرشيعي اعم از عربستان و مصر و اردن و... چگونه با اسرائيل سر و سرّي دارند و آنها را در مبارزه با مسلمانان جنوب لبنان از همه لحاظ ياري مي‌كنند.
آيا دنياي امروز، شاهد اتحاد ميان سران كشورهاي به اصطلاح اسلامي و صهيونيست‌ها نيست؟ آيا دنيا امروز شاهد مبارزه ايران شيعه و حزب‌الله شيعه با كفار در تمام جبهه‌ها نيست؟
آيا تاريخ گواه بر اين است كه همواره شيعيان ياور كفار بودند و يا ثابت مي‌كند كه حاكمان اسلامي ياور صهيونيست‌ها هستند و حتي به خاطر دوستي با يهود از سنيان غزه هم حمايت نمي‌كنند؟

کلید واژگان: