لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

جنگ صحابه با مرتدان

اگر اصحاب، پس از پيامبر صلي الله عليه و آله  مرتد شدند، چگونه با مرتدان از قبيل اصحاب مسيلمه و ياران طليحة بن خويلد و... پيكار كردند و آنها را به اسلام بازگرداندند.
پاسخ
درباره ارتداد اصحاب به‌طور مكرر در گذشته بحث شد، اما درباره اين شبهه مي‌گوييم:
1. چنين نيست كه هميشه جنگ عده‌اي عليه عده ديگر، نبرد ميان حق و باطل باشد. در خيلي از نبردهاي جهان، دو طرف متخاصم عقيده ديني مشترك دارند. در حمله هيتلر به كشورهاي اروپايي، هر دو طرف ادعاي مسيحيت داشتند. آيا كسي مي‌تواند بگويد اگر هيتلر مسيحي بود چرا با مسيحيان جنگيد؟
در حمله صدام عراقي به كويت، هر دو طرف ادعاي سني بودن داشتند. آيا كسي مي‌تواند بگويد اگر صدام سنّي بود چگونه با كويت سني جنگيد؟
جنگ بعضي صحابه با برخي كفار و مرتدان، دليل كافي براي اثبات ايمان حقيقي همه آنها نيست.
2. مسيلمه و امثال او و اصحاب آنها مرتد نبودند، بلكه از اول كافر بودند؛ زيرا در ابتدا ايمان نياورده بودند تا بعدها مرتد شوند.
 عليها السلام . بيشتر مرتدان و مسيلمه، در جنگ با مسلمانان كشته شدند و به اسلام
بازنگشتند.[1]
4. صرف ادعاي مسلماني و يا مبارزه با كفار، به‌معناي مسلمان حقيقي بودن نيست. در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله  نيز گاهي افرادي همراه مسلمانان با كفار مي‌جنگيدند، اما نه براي دين اسلام و رضايت خدا، بلكه به دليل تعصبات قومي و... .
 
[1]. الاستيعاب، ج2، ص429.

کلید واژگان: