لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

دائره شمول ارتداد صحابه

شيعه مي‌گويد همه اصحاب، جز شمار اندكي كه از هفت نفر بيشتر نيستند، مرتد شدند. در اين صورت، بقيه اهل بيت[:] مانند فرزندان جعفر و فرزندان علي و... چه وضعي دارند؟ آيا آنها هم مرتد شدند؟
پاسخ
1. منظور از اهل بيت: ـ در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله  ـ فقط علي، فاطمه، حسن و حسين: است، پس تعبير از بقيه معنا ندارد.
2. افراد خردسال تكليف ندارند تا درباره ارتداد آنها بحث شود و فرزندان جعفر و فرزندان علي عليه السلام ، همگي خردسال بودند.
 عليها السلام . براي توضيح بيشتر در مورد بحث ارتداد و معناي آن به پرسش  صلي الله عليه و آله  عليها السلام  مراجعه
شود.

کلید واژگان: