لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

آيا تمام شهرها بايد امام داشته باشند؟

از ديدگاه شيعه، تعيين امام معصوم براي آن است كه ظلم و شر از ميان برود و عدالت برقرار شود. با اين وجود، آيا در همه شهرها و آبادي‌ها، معصوم وجود داشته و يا تنها در بعضي آبادي‌ها بوده است؟
اگر بگوييد در همه شهرها و آبادي‌ها، بوده بي‌شك، دروغ گفته‌ايد و اگر بگوييد
در بعضي شهرها و آبادي‌ها بوده، پس، چرا خداوند ميان آبادي‌ها تبعيض قائل شده است؟
پاسخ
اين پرسش بدان مي‌ماند كه كسي بگويد چرا خداوند ميان آبادي‌ها و شهرها تفاوت قائل شده و براي تك‌تك شهرها و روستاها پيامبر جداگانه مبعوث نكرده است!
كاملاً روشن است كه سؤال غير علمي و غير منطقي و غير عقلاني است.
مقام امامان معصوم:، دقيقاً جايگاه انبياي تبليغي است؛ زيرا محمد صلي الله عليه و آله  آخرين پيامبر الهي است و پس از او پيامبري نخواهد آمد. از سوي ديگر، مردم پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله  به افرادي نياز دارند كه به تفسير قرآن و سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله  عالم باشند و علم آنها دور از خطا و انحراف باشد.
در نتيجه، امامان معصوم از علم وهبي الهي بهره‌مند هستند و در رأس همه آنها، علي عليه السلام  «اذن واعية» قرار گرفته و رسول خدا صلي الله عليه و آله  علم تفسير و تأويل قرآن را به علي عليه السلام  آموخته است و... . بنابراين، آنها پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله ، مفسر و مبيّن اسلام براي مردم هستند.
هركس براي يادگيري آموزه‌هاي اسلام به امامان مراجعه نمايد و روش و منش آنها را الگوي خود قرار دهد، از انحراف و گمراهي در امان مي‌ماند و هركس به راه ديگري برود در گمراهي آشكار قرار مي‌گيرد.
روشن است كه لزومي ندارد به تعداد همه شهرها و آبادي‌ها معصوم وجود داشته باشد، بلكه همان‌گونه كه يك پيامبر مي‌تواند تمام انسان‌ها را هر چند در نقاط دوردست هستند، هدايت كند، امام معصوم هم مي‌تواند، اهل تقوا را راهنما باشد. هر چند در نقاط دوردست باشند.

کلید واژگان: