لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

همنامي صحابه ائمه با خلفا

عده‌اي از اصحاب اهل بيت كه همنام خلفاي سه گانه‌اند، اگر اينها خلفا را قبول نداشتند، چرا نام آنها را بر خود گذاشتند؟
پاسخ
1. همان‌گونه كه در پاسخ پرسش سوم گفته شد، اين نام‌ها در عرب رايج بود و پدران ابوبكر و عمر و عثمان نيز آن را از ديگران گرفته بودند، نه اينكه آنها از نخستين دارندگان اين نام‌ها بوده باشند و مردم هم بر اساس فرهنگ رايج زمانه خود اسامي را برمي‌گزينند.
2. صرف همنام بودن نمي‌تواند دليلي بر مدعاي خاص بشود. دليل بر اين مدعا آن است كه عده‌اي از اصحاب ائمه نامشان يزيد بوده است با آنكه چنين نامي نزد شيعه از منفورترين نام‌ها بوده است. علت اين همنامي آن بوده است كه افرادي كه از چنين نام‌‌هايي برخوردارند، درگذشته پيرو مكتب خلفا بودند سپس به مكتب اهل بيت: گرويدند، ولي نامشان همچنان بر روي آنان بوده است.

کلید واژگان: