لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

چرا اين همه براي اربعين هزينه مي‌شود؟ بهتر نيست اين پول‌ها در راه رفع مشكلات جوانان و فقيران مصرف شود؟

براي اينكه پاسخ اين شبهه به خوبي روشن شود، نياز است كه به يك نكته اشاره كنيم و آن اينكه، پرداخت هزينه‌ها، دو نوع است:
1. انفاق واجب: مانند زكات، خمس، كفاره، آنچه به سبب نذر در مورد خاص واجب مي‌شود و هزينه افراد تحت تكفل.
2. انفاق مستحب: مثل صدقه، تبرعّات، اوقاف و... .
در مورد انفاق­هاي واجب، كه براي تأمين نياز فقيران، يتيمان، سادات و... بايد هزينه شود، مؤسسات دولتي و مردمي، بايد به گردآوري و هزينه كردن آنها اقدام كنند و حق ندارند آن را در غير از موارد تعيين شده، حتي در شعائر حسيني، هزينه كنند. اما نذورات و انفاق‌هاي مستحب، با انواع گوناگون آن، تابع نيت نذر كنندگان و هزينه كنندگان است. انفاق‌هاي داوطلبانه هم به اختيار خود اشخاص است كه صرف چه كاري شود.
اموالي كه در مسير اربعين و زيارت امام حسين(عليه السلام) هزينه مي‌شود، مانند نذورات براي شعائر حسيني، انفاقات داوطلبانه، صدقات، تبرّعات و اوقاف براي شعائر حسيني، خاص اين مراسم است و كسي حق ندارد نذورات اين راه را صرف كار ديگري كند، يا مردم را به هزينه كردن اموال خود در كاري ديگر مجبور نمايد.
پس هر كدام جاي خود را دارد و نمي­توان يكي را به جاي ديگري مصرف كرد. افزون بر اين، كساني كه اهل كربلا رفتن هستند و در مكتب حسيني تربيت يافت­اند، به فقيران نيز كمك مي‌كنند. آنان در اين مكتب، به خوبي آموخته‌اند كه چگونه و به چه كساني انفاق كنند. كساني كه چنين شبهاتي را مطرح مي‌كنند، كساني هستند كه نه خود اهل زيارت‌اند و نه به فقرا كمك مي‌كنند.
درباره سفر حج هم، نظير اين حرف‌ها در زمان ائمه معصومين: مطرح بود و در روايات، تأكيد شده است كه ثواب سفر حج، از انفاق در راه خدا بيشتر است. شايد نكته آن هم، همين باشد كه سفر حج مقبول، خود سبب انجام بسياري از كارهاي خير، از جمله انفاق در راه خداست.
از اين گذشته، بسياري از اين نذورات و هدايا، از سوي فقرا و نيازمنداني است كه عاشقانه در حد توان خود، در اين امور حسيني سهيم مي‌شوند. افزون بر اين، فقرا نيز از اين نذورات، بهره‌مند مي‌شوند.

کلید واژگان: