لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

درباره ديدگاه محمد سالم الخضر نويسنده كتاب «توحيد از نگاه ائمه(عليهم السلام)» توضيح دهيد. آيا او از وهابيان تندرو و تكفيري است؟

ازآنجاكه همه وهابيان، ترويج دهنده افكار ابن تيميه هستند، تكفيري به شمار مي‌روند و جز تكفير مسلمانان، چيزي براي گفتن و عرضه ندارند. ازاين‌رو، به بهانه‌هاي گوناگون مي‌كوشند عقايد مسلمانان را شرك جلوه دهند و به تكفير آنها حكم كنند.
محمد سالم الخضر، نويسنده كتاب «توحيد از نگاه ائمه(عليهم السلام)»، وهابي‌اي است كه براي تكميل فرايند تكفير به زعم خويش، توحيد مورد نظر ابن تيميه و وهابيت را از ديدگاه ائمه شيعه(عليهم السلام) نوشته و وهابي ديگري به نام اسحاق دبيري آن را ترجمه كرده است. گفتني است: وهابيت دو ويژگي برجسته دارد: يكي دشمني با اهل بيت(عليهم السلام) و ديگري «تجسيم»؛ يعني براي خداوند متعال اعضا و جوارح قائل شدن.[1]اين دو ويژگي در همه آثار وهابيت ديده مي‌شود.
محمد سالم الخضري، وهابي تكفيري، در كتاب «توحيد از نگاه ائمه» مي‌خواهد توحيد را از ديدگاه اهل بيت(عليهم السلام) تبيين كند. بايد از افرادي مانند وي پرسيد: «كدام اهل بيت؟ كدام توحيد»؟ گفتني است هر وهابي تكفيري است، ولي ممكن است برخي تكفيري‌ها وهابي نباشند.
 
 
[1]. به كتاب خدا در نگاه وهابيت مراجعه شود نسخه ديجيتالي اين كتاب در شبكه اينترنت موجود است. 

کلید واژگان: