لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

سيره مسلمانان در توسل

سيره مسلمانان در زمان حيات پيامبر (ص) و پس از وفات او بر توسل به اولياي خدا جاري بوده و ما نمونه هايي ذكر مي كنيم:
1- عمر بن خطاب در زمان قحطي عباس بن عبدالمطلب را وسيله قرار داد. طلب باران مي كرد و مي گفت: خدايا ما همواره پيامرت را وسيله قرار مي داديم، بر ما باران نازل مي كردي، اكنون به عموي پيامبرت متوسل مي شويم پس بر ما باران فرست. راوي مي گويد: آنگاه باران مي آمد. (1)
قسطاني در المواهب اللدنيه مي گويد: عمر آنگاه كه عباس را وسيله قرار داده و طلب باران نمود گفت: اي مردم، پيامبر عباس را آنگونه مي ديد كه فرزند پدر خود را مي بيند. پس دربارۀ عموي او به او اقتدا كنيد و عمويش را به سويي خداوند وسيله قرار دهيد. در اين ماجرا به توسل تصريح شده است و با توجه به آن هم كلام كساني كه به طور مطلق از توسل به زندگان و مردگان و هم كلامي كساني كه از توسل به غير پيامبر منع مي نمايند، باطل است.
2- ابن حجر هيثمي اين شعر را از امام شافعي نقل مي كند:
آل پيامبر وسيلۀ من هستند، به وسيلۀ آنان رو به سوي خدا مي آورم، به واسطۀ آن ها اميد دارم كه فرداي قيامت نامۀ اعمالم به دست راستم داده شود. (2)

پي نوشت :
1- صحيح بخاري، باب نماز طلب باران، 2 : 32
الصواعق المحرقه : 178
 
 

کلید واژگان: توسل