لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

آيا كسي از علماء بزرگ اهل سنت حديث غدير را در منابع خود ذكر كرده است؟

حديث غدير را صدها تن از عالمان حديث و تفسير و سيره و فقه و كلام اهل سنت در منابع خويش با الفاظ نزديك به هم ذكر كرده‌اند. ترمذي در صحيح گويد: «اين حديث حسن و صحيحي است ». ابن عبدالبر قرطبي در استيعاب پس از ذكر اين حديث و احاديث ديگري از اين دست گويد: « همه اينها اخبار درست و ثابتي است ». شمس الدين ذهبي كتاب خاصي را درباره حديث غدير نگاشته و خود او حديث را در تلخيص المستدرك به طريق گوناگون آورده و بسياري از آن طرق را صحيح شمرده است. ابن حجر مكي در صواعق گويد. « اين حديث صحيحي است كه ترديد پذير نيست و آنرا جمعي همچون ترمذي ، نسائي و احمد آورده و طرق آن بسيار زياد است». ابن حجر عسقلاني در تهذيب التهذيب در چند جا حديث را ذكر و درباره آن چنين اظهار نظر مي‌كند: ابن جرير ( طبري) اسناد حديث را در كتابي جداگانه ذكر و آن را صحيح شمرده همچنان كه ابن‌عقده طرق آنرا يكجا گرد آورده و آن را از 70 تن صحابي روايت كرده است». وي همچنين مي‌گويد : « طريق اين حديث بسيار بوده و خيلي از آنها صحيح و حسن مي‌باشد».
حديث غدير را ابن ماجه در سنن ( 1/28 و 29) احمد در مسند (4/281) نسائي در خصائص (ص: 21) و ابن عبدالبر در استيعاب ( 2/473) از صحابي براء بن عازب ابن كثير در البدايه و النهايه ( 5/209) كنز العمال ( 6/398) از جابر بن عبدالله ترمذي (2/298) الفصول المهمه (ص:25) و البدايه و النهايه ( 5/209) از حذيفه بن اسيد غفاري، مسند احمد ( 4/368) خصائص ( 21 و 22 ) مستدرك حاكم ( 3/109) استيعاب ( 2/473) و تاريخ الخلفا ( ص: 114) از زيد بن ارقم ، ابن ماجه ( 1/30) خصائص ( ص: 4 و 22 و 25) و حليه الاولياء(4) از سعد بن ابي وقاص، البدايه و النهايه( 7/349) ذخائر العقبي ( ص : 67) و الرياض النضره (7/161) از عمر بن خطاب و خصائص (9) و مسند احمد ( 1/331) و مستدرك (3/132) و البدايه و النهايه (7/337) از عبدالله بن عباس روايت كرده‌اند.
علامه سيد عبدالحسين اميني (ره) در جلد اول موسوعه غدير خود اسامي 110 تن صحابي 84 تابعي و 360 تن از علمايي كه به نقل حديث اهتمام ورزيده‌اند را آورده است.
 
 

کلید واژگان: غدير