لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

نشانه‌ها و ويژگي‌هاي امامت چيست؟

 
نشانه‌ها و ويژگي‌هاي امامت چيست؟ آيا بزرگ‌تر بودن از ديگر پسران، آگاهي از غيب و... هم از شرايط امامت است؟
 
پاسخ: 
مهم‌ترين شرايط امامت چنين‌اند:
الف) وجود نص از پيامبر (ص) يا امام پيشين درباره او.
ب) داناترين مردم زمان خود باشد.
ج) معصوم بودن از گناه و خطا.
عقل و شرع اين شروط را براي امام شدن لازم مي‌دانند. اما اينكه كسي از همه پسران پدرش بزرگ‌تر باشد يا زره پيامبر بر او درست آيد، از شرط‌هاي ساخته خيال و پرداخته دشمنان مكتب اهل‌بيت: به شمار مي‌آيد و اگر چنين سخناني هم در كتابي آمده باشد، نظري شخصي يا درون‌مايه روايتي است كه عقايد شيعه را در اين‌باره بازگو نمي‌كند.
دانستن غيب، نيز شرط امامت نيست. اما امامان شيعه گاهي از غيب خبر داده‌اند و قرآن هم برخورداري كسي را از چنين علمي رد نكرده است. علم غيب يا ذاتي و نامحدود و ويژه خداوند است يا اكتسابي و محدود كه به اوليا داده مي‌شود. قرآن از خبرهاي غيبي پيامبران و غير پيامبران پر است و كسي آنها را انكار نمي‌كند. تنها در سوره يوسف چند خبر غيبي هست كه يعقوب و يوسف از آنها گزارش داده­اند.
 
 
 
مراجعه شود: شكست اوهام، 27.
 

کلید واژگان: امامت - نشانه­ها - پسران - بزرگ - شرايط - علم غيب