لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزسه شنبه23 مرداد 1397 هجري شمسيبرابر با02 ذی الحجه 1439 هجري قمريو14 August 2018 ميلادي|10:59 AM

تاریخ قمري

 • تولد محمّد بن عَبدُ السُّكور بن حكيم شيرعلي در سال 1244 هجري قمري
    محمّد بن عَبدُ السُّكور بن حكيم شيرعلي معروف به رحمان علي از فضلا و اَطِباي نامدار هند در سال 1244 هجري قمري متولد شد. او پزشكي حاذق بود و كتابي با عنوان نُخبَةُ البَحرين نوشت كه مشتمل بر قواعد حفظ صحت و برگرفته شده از اصول طب پزشكان يوناني است. از اين حكيم پرآوازه آثار متعددي باقي است كه هر يك منبع با ارزشي براي طالبان علم است. از ميان تأليفات رحمان علي به «اَبنيّةُ الاِسلام، فوايد جلاليه و تُحفه مقبول» مي‎توان اشاره كرد. همچنين «رياضُ الأمراء در شرح احوال علماي هند» از آثار رحمان علي بشمار مي‎رود.
 • ولادت شيخ فضل الله نوري در سال 1258 هجري قمري
    خلاصه اي از زندگي اين بزرگ مرد عرصه دين و دانش:
    ولادت :
    شيخ فضل الله كجـوري معروف به نوري فرزند ملا عباس نـوري طبرسـي به تـاريخ 2 ذيحجه 1258 هجري قمري در كجـور مـازنـدران چشـم به جهان گشود.
    تحصيلات :
    وي پس از طي تحصيلات مقدماتي در دوران كودكي و نوجواني در آغاز جـواني به همراه ميرزا حسيـن نوري دايي و پدر عيال خـود به نجف اشرف مهاجرت كرد. و در حـوزه درس اساتيد بزرگي به كسب علم پرداخت و مـورد تـوجه استادان خـود قـرار گرفت و به مرتبه بلنـد فقاهت و اجتهاد نايل آمد. شيخ فضل الله بر علـوم حـوزه هاي دينـي احاطه كامل پيـدا كـرد و چنان در مايه فضل و دانـش شهرت يافت كه علاوه بر دوستـان، مخالفين وي نيز مرتبه علمي او را تأييد مي نمودند.
    اساتيد :
    شيخ فضل الله از محضر علماي بزرگي چون ميرزاي شيرازي كسب علم نموده است.
    شاگردان :
    شخصيت هايي همچـون مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حايري مؤسس حوزه علميه قـم از محضر پر فيض او كسب علم نموده اند و به مراتب عالي علمي رسيده اند.
    تأليفات :
    شيخ نوري علاوه بر تدريـس و ارشاد و رسيدگي به امور مردم در كار تأليف رسايل فقهي و اصـولي و فلسفي و سياسي و همچنيـن تصحيح كتـابهاي معروف و معتبـر علماي گذشته اهتمامي تمام داشت آنچه از او بـاقـي مـانـده است به شـرح زيـر مي باشد:
    1 ـ صحيفه قـائميه. 2 ـ رساله اصـولـي. 3 ـ رساله سوال و جواب. 4 ـ رسـاله عمليه حـاوي 60 پـرسـش از ميـرزاي شيرازي. 5 ـ رسـاله تحـريـم سفـر حـاجيـان به مكه از طـريق جبل. 6 ـ تذكـره الغافل و ارشـاد الجـاهل در رد سياست مشـروطه. 7 ـ شـرح مقاصـد. 8 ـ تحريـم مشروطيت حاوي مـوافقت اوليه و مخالفت ثانويه با دلايل شرعي.
    گفتار بزرگان :
    ديـدگـاه امـام خمينـي (ره) در مورد مشروطيت : مـرحـوم شيخ فضل الله ايستاد كه مشـروطه بـايـد مشـروعه باشد، بايد قـوانيـن مـوافق اسلام باشـد. در همان وقت كه ايشان ايـن امر را فرمود و متمـم قانون اساسي هم از كوشش ايشان بود، مخالفيـن، خارجـي ها، كه يك همچـو قـدرتـي را در روحانيت ديـدند، يك دادگاه درست كردنـد در ايران و يك نفر منحرف روحاني نما را آوردند كه شيخ فضل الله مجاهـد و مجتهد داراي مقامات عاليه را محاكمه كرده و در ميدان تـوپخانه در حضـور جمعيت به دار كشيدند. و پاي آن هـم كف زدند و ايـن نقشه اي بود براي اينكه اسلام را منعزل كنند و كردنـد و از آن به بعد ديگر نتـوانست مشروطه يك مشـروطه اي بـاشـد كه علمـاي نجف مي خـواستند. حتـي قضيه مرحـوم آقا شيخ فضل الله را در نجف هـم يك جـور بـدي منعكـس كردند كه آنجا هـم صدايي از آن در نيامد. ايـن جـوي كه ساختنـد در ايران و در ساير جاها، اين جـو، اسباب ايـن شـد كه آقا شيخ فضل الله را با دست بعضي از روحانيون خـود ايران محكوم كردند و بعد به دار كشيدنـد و شكست دادند اسلام را ...
    علامه امينـي درباره شيخ فضل الله چنين مي گويد : شخصيت مورد بحث ما از پيشوايان مسلمين و پرچمداران دانش و دين و بزرگ تريـن عالم تهران بود، فضل و ادب از گفتار و بيانـش مي ريخت. خـواهـر زاده و داماد علامه نوري بـود.
    "يپرم خان ارمني" كه طـومار زندگي شيخ را درهـم پيچيده و او را به دار كشيـد، در يادداشت هاي خـود آورده است: شيخ نـوري روحانـي عاليقدري بـود و گفته او براي تـوده خلق به منزله وحـي محسـوب مي شـد، شيخ فضل الله تـا آن زمان كه در عراق بـود در كنار بهره گيري از دانشمنـدان بزرگ حـوزه دينـي نجف و سامـرا، داراي مجلـس درس قابل تـوجهي بود.
    مقام علمي :
    شيخ پس از فـرا گرفتـن علـوم حـوزوي و پـس از نيل به مـرتبه اجتهاد و تأليف چنـد رساله فقهي و اصـولـي از تقـريرات درسهاي استـادان بـرجسته خـود و اخذ اجـازه نقل روايت به اشاره ميرزاي شيرازي بـراي ارشاد مردم و هـدايت ايشان به سال 1300 هجري قمري به تهران آمـد و پـس از درگذشت ميـرزا حسـن آشتيانـي مجتهد طراز اول تهران شد.
    فعاليت :
    فعاليت هـاي شيخ فضل الله نـوري عليه سلطه سياسـي، اقتصـادي، فـرهنگـي بيگانگان پـس از ورود به ايران آغاز گرديـد و در نهضت تنباكـو شكل مخصـوص به خـود گرفت، وي در ايـن جنبـش ضد انگليسـي فعالانه شركت كرد و همراه ميرزا حسـن آشتياني در محور ايـن حركت قرار گرفت كه در نهايت به پيروزي مذهبيـون انجاميد. همچنيـن وي يكي از افرادي بـود كه با جنبـش مشروطيت به مخالفت برخاست زيرا وي مي دانست كه بانـي چنيـن حركتـي روشنفكران غرب گرا هستند كه اهـداف خـود را پنهان كرده انـد. او پيـوسته طـرفـدار مشـروطه مشروعه و حكـومت بر اساس آيات الهي و قـوانيـن قرآنـي بـود. از جمله فعاليت هاي علنـي او تحصـن سه ماهه در حضرت عبـد العظيـم و مدرسه مروي بـود.
    دوران :
    سرانجام مشـروطه خـواهـان پـس از فتح تهران تـوسط سـردار اسعد و سپهبـد تنكابني با هم ياري دو دولت روس و انگليس شيخ را بزرگ تريـن مانع مقاصد شوم خود مي دانستند.
    شيخ در زمانـي كه محمـد علـي شاه و امام جمعه و اميـر بهادر به سفارت روسيه پناهنده شده بـودند تا تحت پرچـم بيگانه مدتي ديگر به حيات ننگيـن خـود ادامه دهند. همچنان استوار و نستـوه منتظر تقدير الهي بـود و در خـواست ديپلمات هاي روسـي و عثماني را جهت پناهنـده شـدن به سفارت خانه هاي بيگانگان بـدون جـواب گذاشت.
    سفارت روسيه با مايـوس شدن از پناهندگي شيخ براي سـوء استفاده از مـوقعيت آن شهيد راضـي شد حداقل پرچـم روسيه را بر بام خانه اش بر افرازد و او در برابر ايـن پيشنهاد فرمـود كه : اسلام هرگز زير بيرق كفر نخواهد رفت.
    زمان انتقام از مشروعه خـواهان فرا رسيده بـود و به قول يكي از نـويسندگان فتح تهران بي قرباني براي مهاجمان صفايي نداشت ! به ايـن تـرتيب عده اي از افـراد مسلح طبق دستـور "يپـرم خـان" به فرماندهي يـوسف خان ارمني در شامگاه 11 رجب سال 1327 هجري قمري به اقامتگاه آن مجتهد بزرگ يـورش بـرده و شيخ را با وقاهت تمام از خانه خارج و پـس از يك محاكمه ساختگـي به دادستـانـي شيخ ابراهيـم زنجاني فراماسون ضد اسلام محكوم به حكـم از قبل تعييـن شده اعدام نمودند.
    وفات (شهادت) :
    حكـم اعدام آن پاسـدار شريعت نبـوي در عصر روز 13 رجب سال 1327 هجري قمري مطابق با ولادت با سعادت و مبارك امير مومنان حضرت علي (عليه السلام) در ميـدان تـوپخـانه تهران به مـرحله اجـرا در آمد.
    گـويند قبل از اينكه ريسمان به گردن وي اندازنـد يكـي از رجال وقت با عجله براي او پيغامي آورد كه شما ايـن مشروطيت را امضا كنيد و خود را از كشته شدن رها سازيد، گفت : «مـن در خواب رسول خدا را ديدم كه فرمود : فردا ميهمان مني، و مـن چنيـن امضايي را نخواهـم كرد» و بعد رو به قبله كرد و شهادتيـن خود را گفته و با لبخندي غم آلـود بـي آنكه كـوچك تريـن ترس و هراسـي از او مشهود باشد رو به دژخيمان كرد و گفت : كار خود را بكنيد، يوسف خان ارمني طناب دار را بر گردن شيخ انداخت. انـدكـي بعد چهار پايه را از زير پايـش كشيدند، ديگر هيچ كس از آقا كمتريـن حركتي نديد. گويي كه اصلا هيچ وقت زنـده نبوده است.
    جنازه شيخ را پـس از بـي احترامي فراوان به اصرار منسـوبيـن او تحـويل خانواده شهيد دادند. جسد آن فقيد سعيد به طـور موقت در يكي از اتاق هاي منزلـش دفـن گرديد تا اينكه 18 ماه بعد به علت پيش آمدن شرايط نويـن سياسي جنازه ايشان از تهران به قـم منتقل و در صحـن مطهر حضرت معصومه (عليها السلام) به خاك سپرده شد.
 • درگذشت طنطاوي جوهري در سال 1358 هجري قمري
    طنطاوي جوهري از علما و حكماي قرن 14 در سال 1358 هجري قمري بدرود حيات گفت. او در علوم متداول عصر خود دانش و مهارت بسيار داشت و از پيشوايان علم لغت بشمار مي‎رفت. طنطاوي جوهري كلام خدا قرآن مجيد را از حفظ داشت و هر زمان كه فرصتي مناسب مي‎ يافت به تفسير و تجزيه و تحليل آن مي‎پرداخت. شايان توجه است كه اين حكيم فرزانه به زبان انگليسي نيز آشنايي كامل داشت و همواره به تعليم و تدريس مشغول بود. كتب الاَرواح، ميزان الجَواهر، تفسير قرآن و اَصلُ العالم از جمله آثار اين دانشمند گرانقدر بشمار مي‎روند.
 • رحلت سيد محمد موسوي (محقق داماد) در سال 1388 هجري قمري
    خلاصه اي از زندگي اين بزرگ مرد عرصه دين و دانش:
    ولادت :
    ايشان در يك بيت رفيع علمي و ولائي، در احمد آباد يزد، پا به عرصه حيات نهاد، والد عاليقدرش مرحوم آقاي حاج سيد جعفر موسوي، يكي از ارادتمندان و شيفتگان مقام شامخ اهل بيت عصمت و طهارت بودند، بارها به سفر عتبات عاليات تشرف پيدا كرده بودند. در سفر اخير كه با پاي پياده عازم ديار دوست بودند، روح خدا جويش به ملكوت اعلي پيوست و كودك هنوز از مادر متولد نگرديده بود.
    بـسـيار طبيعي است كودكي كه در چنين فضاي ولايي و دوستي اهل بيت (عليه السلام) چشم و گوش باز نمايد، چگونه بار خواهد آمد؟
    او در ممات پدر، تحت حمايت و عنايت مادر پارسا و عفيفه اش تربيت و پـرورش مي يـافـت كـه داغ مـادر را نـيز به زودي بر دل گرفت و با كوله باري از غم و اندوه به تحصيلات مقدماتي پرداخت.
    تحصيلات :
    مـدت كـوتـاهي در اردكان سپري نمود و سپس عازم يزد گرديد و پيش اساتيد نامدار آنجا به تحصيل مقدمات علوم و سطوح و مقداري از قوانين پرداخت، و با اشارت و صلاح ديد يكي از اساتيدش، عـازم حـوزه عـلميه قم گرديد.
    ايـشـان در سال 1341 هجري قمري، يعني در حدود 16 سالگي به دروس اساتيد بزرگ حوزه علميه قم راه يافته و تلمذ نمود، و استعداد درخشان خود را در اين مـحـاضر منور نشان داد، و بيشترين بهره را از محضر مبارك زعيم عاليقدر و مؤسس حوزه عـلـمـيـه قم برد، و در اثر احساس لياقت و استعداد شاگرد، مورد عنايت و توجه خاص استاد عـالـيـقـدرش قـرار گرفت، و همين عنايت خاص استاد موجب گرديد به افتخار دامـادي و مـصـاهـرت وي نـيز نائل آيد، و اين امر بس بود كه عنوان جديدي بر عنوان پيشين وي (محقق) افزوده شده، و آن كلمه (داماد) است، كه به صورت (محقق داماد) در آمده است.
    اساتيد :
    ايشان از محاضر اساطين بزرگواري چون : 1 - مرحوم آقا سـيد احمد مدرس. 2 - مرحوم حاج سيد يحيي واعظ. 3 - مرحوم آقاي سيد حسن باغ گندمي. 4 - مرحوم آقا سيد محمد عليرضا حائري. و  دروس حضرات آيات : 5 - حـاج شـيخ غلامرضا يزدي. 6 - مير سيد علي يثربي كـاشـانـي. 7 - مرحوم آقا سيد محمد تقي خوانساري. 8 - مرحوم حاج ميرزا مـحـمد همداني. 9 - شيخ محمود اردكاني. 10 - سيد ابوالحسن رفيعي قزويني. 11 - مـرحـوم سـيـد مـحـمـد حـجـت كوه كمري. 12 - حاج شيخ عـبـدالـكريم حائري. كسب علم نموده است.
    تدريس :
    پـس از ارتـحال استاد بزرگوار و مؤسس حوزه علميه قم، معظم له تدريس در حوزه علميه قم را شـروع و در مـدت انـدكي، محضر درس وي به صورت مجمع فضلا و دانشمندان و محل ملاقات انـديـشـمـندان اهل درد در آمد، و ايشان از اين فرصت عالي ترين بهره ها را برده، و در تمام ايام به تـدريـس و تربيت پرداخته آن روزهائي هم كه حوزه تعطيل مي شد، بيت شريف ايشان يك مدرس بزرگ، و يك جايگاه رفع اشكالات و بحث و گفتگوي فقهي در مي آمد. روزهاي جشن و سرور، يا ايام سوگواري و عزا نيز، بحث و گفتگوي پر بركت فقهي و اصولي منقطع نمي گرديد، و روح جوياي كـمـال وي هـرگز از زلال آب شيرين علم سيراب نمي گشت. از اينرو، با اينكه ايشان مرجعيت و رفـت و آمد و بيا و برو مردمي ديگر مراجع عظام را نداشتند، و اصولا علاقه اي نيز به اين قبيل امور، نـشان نمي دادند، رشته ها و ريشه هاي مرجعيت را از دل كنده، و متمحض در علم و تعليم و تربيت گرديده بودند، و اين امر شوخي نيست، رياضت و مبارزه طولاني مي طلبد. از اينرو درس ايشان، مجتهد پرور و مركز تلاقي افكار و تضارب انديشه ها بود. در اثر همين تمحض در علم بود كه جمعي از زبدگان حوزه به محفل گرم و با صفاي وي مي شتافتند.
    شاگردان :
    جمع كثيري كه نام بردن اسامي برخي از آنان مي تواند نمونه بس اندك از بيشترين ها باشد افرادي مانند : 1 ـ شيخ مرتضي حائري يزدي. 2 ـ شهيد مرتضي مطهري. 3 ـ سيد محمد حسيني بهشتي. 4 ـ سيد موسي صدر. 5 ـ سيد مصطفي خميني. 6 ـ شيخ محمد مفتح. 7 ـ شيخ علي قدوسي. 8 ـ شيخ حسينعلي منتظري. 9 ـ شيخ علي مشكيني. 10 ـ عبدالكريم موسوي اردبيلي. 11 ـ سيد موسي شبيري زنجاني. 12 ـ شيخ احمد آذري قمي. 13 ـ شيخ حسين نوري همداني. 14 ـ سيد جلال طاهري اصفهاني. 15 ـ شيخ عبداللّه جوادي آملي. 16 ـ شيخ حسين مظاهري اصفهاني. 17 ـ شيخ محمد مؤمن قمي. و جمعي ديگر از بزرگان و معاريف حوزه.
    تأليفات :
    از آثـار عـمـده ايشان، حواشي بر العروة الوثقي مرحوم يزدي مي باشد ولي تقريرات دروس فـقـه و اصول ايشان توسط جمعي از فضلاي جلسه درس ايشان تحرير و تأليف، و به مرحله چاپ رسيده است .
  1 ـ مـباحث حج، صلوة، صوم، اعتكاف، خمس و قسمت عمده زكات توسط شيخ عبدالله جوادي آملي.
  2 ـ شيخ ناصر مكارم شيرازي دوره درس اصول.
  3 ـ سيد جلال طاهري اصفهاني، مبحث طهارت و دوره اصول.
  4 ـ شيخ محمد مؤمن، بحث صلوة .
    خصوصيات اخلاقي :
    مـرحوم محقق داماد، فرد زاهد و پارسا و بسيار صريح اللهجه، خوش مجلس و شيرين سخن بـود، هـرگـز بـه مـقامات صوري و مناصب ظاهري اهميت نمي داد، از تواضع و ادب خاصي بـرخـوردار بود، او در ايام ماه رمضان در مسجد بازار قم به وعظ و ارشاد مي پرداخت، و سخنان وي تأثير عميقي در دل شنوندگان باقي مي گذاشت.
    مقام علمي :
    مرحوم سيد محمد محقق داماد، مرد دانش و تحقيق، يكي از انجم فروزان فقاهت و يـكـي از فـقـيـهان نامدار شيعه در قرن چهاردهم هجري مي باشد كه شاگردان برجسته و رجال عـلـمي تربيت كرده او، امروز نور افكنان اجتماع مي باشند و همگي به وجود چنين استاد فرزانه اي افتخار و شكر گزاري دارند.
    وفات :
    مـرحـوم محقق داماد، پس از عمري تلاش و كوشش در راه انجام وظيفه الهي، و پس از تربيت جمعي از شاگردان مجتهد و شايسته، روز چهارشنبه 2 ذي الحجة الحرام سال 1388 هجري قمري بر اثر سكته قلبي، پس از 75 روز بيماري دار فاني را وداع گفت، و در مقبره اي از مقابر سمت شـرقـي صـحـن مطهر حضرت معصومه (سلام الله عليها) با تجليل و تشييع كم سابقه مدفون گرديد.

تاریخ شمسی

 • درگذشت عالم و مجتهد حاج شيخ علي نجفي در سال1365هجري شمسي
  حاج شيخ علي نجفي از علما و مجتهدان بزرگ ايران در سال1365هجري شمسي درگذشت. نجفي مانند پدرش درزهد و تقوي، متانت نفس و مناعت طبع شهره بود. وي با تلاشي كم نظيرتحصيل را ادامه و بعد از10سال تحصيل درحوزه نجف به درجه اجتهاد نايل شد و پس ازبازگشت به ايران درشهرقم اقامت كرد. ازآثار متعدد آيت الله نجفي «بعثت محمدي(ع)، قرآن مجيد دربحران جاهليت و مولودي اندرخانه كعبه» را مي توان نام برد.
   
   
   
   
   

تاریخ ميلادی

 • استخراج بنزين از نفت در سال1825ميلادي
  مايكل فارادي فيزيكدان و شيميدان انگليسي در سال1825ميلادي بنزين را از نفت استخراج كرد. بنزين از مهمترين مشتقات نفت است و اهميت اقتصادي و صنعتي بسيار دارد. فارادي پس از آزمايشهاي متعدد سرانجام موفق به استخراج بنزين ازنفت شد. فارادي ازجمله نخستين دانشمنداني بمشار مي رود كه نظريه اتمي خود را بيان كرد و درآن اتم را محور همه نيروها دانست.
   
   
 • تسليم ژاپن درجنگ جهاني دوم در سال1945ميلادي
  ژاپن در جنگ جهاني دوم در سال1945ميلادي تسليم متفقين شد. بدين ترتيب جنگي كه از سال1939 ميلادي با حملات نيروهاي مسلح آلمان نازي به لهستان آغاز شده بود، درژاپن خاتمه يافت. امريكا و ژاپن ازدسامبرسال1941ميلادي درگيرنبردي سهمگين شدند و سرانجام امريكا با انفجار بمبهاي اتمي برفراز شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن اين كشور را وادار به تسليم كرد.
   
   
 • تقسيم كشور پاكستان به دو بخش شرقي و غربي پس ازاعلام استقلال در سال1947ميلادي
  كشور پاكستان پس ازاعلام استقلال در سال1947ميلادي به دو بخش شرقي و غربي تقسيم شد. در حال حاضربخش غربي به پاكستان و بخش شرقي به بنگلادش مشهوراست و هريك كشوري مستقل بشمار مي رود. درسال1956ميلادي جمهوري پاكستان اعلام موجوديت كرد و ازاعضاي كشورهاي مشترك المنابع شد. پس ازآن كه اعضاي اين سازمان بنگلادش را به رسميّت شناختند پاكستان به نشانه اعتراض ازسازمان ياد شده خارج شد. پاكستان ازهمسايگان جمهوري اسلامي ايران است.